Om IAL

Från IALs wiki

Hoppa till: navigering, sök

Jaaaa : )

Välkommen in och volontära i IAL! Kul att du är nyfiken på eller redan bestämt dig för att engagera dig i IAL!

IAL är en liten organisation och varje persons engagemang betyder mycket! Det finns stora chanser att påverka och göra skillnad. Att få internationella kontakter. Att lära sig nya saker. Att...

Välkommen in och stig på i IAL volontärandet!

Innehåll

Det här gör vi

IAL:s huvudsakliga verksamhet är att arrangera internationella volontärläger i Sverige och förmedla svenska volontärer till sådana läger utomlands. IAL arrangerar olika volontärläger på olika teman, som: flyktingar, integration, miljö, biodynamisk odling, esperantofestival, kultur etc.

Volontärlägren äger mestadels rum under sommarmånaderna. Under hela resten av året letar IAL efter lägerprojekt och förbereder inför lägersäsongen. Därtill finns en hel del andra aktiviteter på lokalgruppsnivå och inom de olika arbetsgrupperna.


Vision & Uppdrag

Vision

IAL:s vision är en fredlig gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra och sig själva såväl som för de sociala och ekologiska sammanhang de ingår i.

Uppdrag

IAL:s uppdrag är att skapa möten och främja volontärarbete i syfte att utveckla interkulturell förståelse.

Mål

IAL är en partipolitiskt och religiöst obunden fredsförening. IAL vill verka för fred genom att människor möts över alla former av gränser och får personlig erfarenhet av att arbeta, lära och leva tillsammans. IAL anser att en fredlig värld kännetecknas av att: konflikter löses på annat sätt än med våld; alla resurser fördelas på ett rättvist sätt; samhällets utveckling genomsyras av insikten om alla människors lika värde och rättigheter, samt insikten om att människan är beroende av det globala ekologiska sammanhang som hon ingår i.

IAL tror att en fredlig värld är möjlig endast om enskilda människors tankar och handlingar präglas av respekt och medkänsla. IAL tror att detta är liktydigt med en ömsesidig förståelse mellan människor med olika kulturell, religiös, social och politisk bakgrund och i övrigt olika förutsättningar, samt en förståelse för människans plats i - och beroende av - de naturliga kretsloppen. Det är därför IALs målsättning att utveckla en sådan förståelse.

Historia

IAL grundades 1943 och fyllde således 60 år 2003. I anslutning till 50-årsjubileet gjordes en jubileumsbok som det fortfarande finns ett antal exemplar av. Där finns mycket spännande läsning om IAL:s historia. Läs mer om jubileumsboken här[[1]]!

IAL är den svenska grenen av den världsomspännande fredsorganisationen Service Civil International (SCI). SCI grundades av schweizaren Pierre Ceresole i ett krigshärjat Europa år 1920. Män och kvinnor från olika europeiska länder samlades för att med frivilligt arbete bygga upp vad kriget raserat. Det handlade inte bara om praktiskt arbete, utan också om att visa att människor från tidigare fiendeländer kunde bo, arbeta och leva i gemenskap. SCI:s syfte var att verka för fred och internationell solidaritet genom praktisk handling, och den idén gäller fortfarande.

Organisationens organisation

IAL ser ett värde i att vara en organisation med så få inslag av hierarki och begränsande strukturer som möjligt. Detta är en central del av IAL organisationskapital eftersom det innebär att även nya medlemmar ges möjligheter och verktyg för att ta ansvar och bidra aktivt till verksamheten. På detta sätt utgör IAL en ”social plantskola” där fredstanken står i fokus. De medlemmar som efter några år lämnar IAL har givits förutsättningar att, på olika nivåer i samhället, fortsätta bidra till en världsordning präglad av internationell solidaritet och förståelse av kulturskillnader.

Internationellt

IAL:s moderorganisation SCI finns för närvarande i 33 länder runtom i världen. Därutöver samarbetar IAL och SCI med volontärorganisationer med liknande målsättningar i ytterligare ett antal länder, sk partnerorganisationer. Förutom de aktiviteter som pågår inom IAL så händer det mycket inom SCI.

Representanter för IAL och våra systerorganisationer i SCI träffas varje år på ICM. Nord-Syd arbetet har ett särskilt möte varje år, NSPM (North South Platform Meeting). Det finns även flera arbetsgrupper för t ex olika geografiska områden som vi har möjlighet att delta i. Mer info finns på www.sciint.org. Vi får även varje år möjlighet att delta i och ordna olika seminarier. Vill du veta när vi får en sådan inbjudan? Maila info(at)ial.se så lägger vi till dig på seminarieinfomaillistan!

Årsmöten

Årsmötet är det högsta beslutande organet. IAL har delat upp årsmötet i två årliga ordinarie medlemsmöten: vårårsmöte och höstårsmöte. Vårårsmötet ska hållas senast 1 april och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt riktlinjer för verksamheten under året. Höstårsmötet hålls tidigast 1 oktober och väljer styrelse, ordförande, valberedning, revisor och revisorssuppleant inför det kommande året. Tillträdet till dessa poster sker 1 januari.

Styrelsen

Styrelsen har 6-13 ledamöter. Inom styrelsen är arbetet uppdelat på olika ansvarsområden som ekonomi, info/PR, IT, läger i Sverige, Nord/Syd. Alla medlemmar är välkomna på styrelsemöten. Bara styrelsemedlemmar har rösträtt på styrelsemöten om det skulle bli omröstning om något.

Lokalgrupper

Det finns för närvarande lokalgrupper i Göteborg, Skåne, Stockholm och Uppsala. Lokalgrupper kan få en viss budget att röra sig med. Vill du starta en lokalgrupp i en annan stad, hör av dig!

Utbyten

Se [[2]]

Andra möjligheter

Vi får varje år möjlighet att delta i och ordna olika seminarier. Vill du veta när vi får en sådan inbjudan? Maila info(at)ial.se så lägger vi till dig på seminarieinfomaillistan! Har du en idé till ett eget projekt så ta kontakt med styrelsen! Ett projekt kan t ex vara ett tvåveckors internationellt volontärläger, ett helgläger eller ett seminarium.

Personliga verktyg